CROPAK dobitnici 2005.

Kategorija – Prehrambeni proizvod

Proizvod: Kalipso – smokvenjak obogaćen bademom
Proizvođač: Stella Croatica, Babino Polje, Mljet
Dizajn: Melita Polić, Stella Croatica; doc. Viktor Popović, Umjetnička akademija, Split
Proizvođač ambalaže: Stella Croatica, Babino Polje, Mljet

Kategorija – Vode, bezalkoholna i alkoholna pića

Proizvod: Jamnica sport package
Proizvođač: Jamnica d.d., Zagreb
Dizajn: Predrag Zagorac i Tomislav Gavranović, Odjel korporativne promocije i dizajna, Agrokor d.d., Zagreb
Proizvođač ambalaže: Alpla d.o.o., Samoborski Novaki

Kategorija – Farmaceutski proizvod

Proizvod: Multivitamini za djecu i odrasle (Multi ZOO i Multi 24h)
Proizvođač: Encian d.o.o., Zagreb
Dizajn: Ines Krmpot
Proizvođač ambalaže: Naša djeca tiskara d.d., Zagreb

Kategorija – Higijena i ljepota lica i tijela

Proizvod: Zubne paste Plidenta 75 ml i 100 ml
Proizvođač: Neva d.o.o., Zagreb
Dizajn: Nives Skura, Viola Šebalj, Studio Arkus d.o.o., Zagreb
Proizvođač ambalaže: Grafičar d.d., Ludberg; Istragrafika d.d., Rovinj; Molvik, Samobor

Kategorija – Ostali proizvodi

Proizvod: Ambalaža za kravatu i košulju Croata
Vlasnik proizvoda: Potomac d.o.o., Zagreb
Dizajn: Vladimir Tičić, Handdesign d.o.o., Zagreb
Proizvođač ambalaže: Grafičar d.d., Ludbreg

Kategorija – Inozemni proizvod/serija na hrvatskom tržištu

Proizvod: Univerzalno prozirno ljepilo UHU Flinke Flasche
Proizvođač: Unikem d.o.o., Zagreb
Dizajn: Yellow Design, Njemačka
Proizvođač ambalaže: Mauer AG, Njemačka

Kategorija – Serija hrvatskih proizvoda

Proizvod: Ambalaža za kravatu i košulju Croata
Vlasnik proizvoda: Potomac d.o.o., Zagreb
Dizajn: Vladimir Tičić, Handdesign d.o.o., Zagreb
Proizvođač ambalaže: Grafičar d.d., Ludbreg

Kategorija – Serija hrvatskih proizvoda – prehrambeni


Proizvod: Proizvodni asortiman Stella Croatica
Proizvođač: Stella Croatica, Babino Polje, Mljet
Dizajn: Melita Polić, Stella Croatica; doc. Viktor Popović, Umjetnička akademija, Split
Proizvođač ambalaže: Stella Croatica, Babino Polje, Mljet

Kategorija – Serija hrvatskih proizvoda – vode, alkoholna i bezalkoholna pića

Proizvod: Rakije “Hrvatski izumitelji”
Vlasnik proizvoda: MDM Perković, Samobor
Dizajn: Antonija Barić, Handdesign d.o.o., Zagreb
Proizvođač ambalaže: Tiskara Bauer, Zagreb

Kategorija – Proizvod izdvojen iz serije

Proizvod: Metalna kutija za kekse – Božićno-novogodišnji program Kraš
Proizvođač: Kraš d.d., Zagreb
Dizajn: Piktogram d.o.o., Zagreb
Proizvođač ambalaže: Lim d.o.o., Zagreb

Kategorija – Primarna i transportna ambalaža – staklo, metal, drvo, plastična i savitljiva višeslojna ambalaža s tiskom

Proizvod: Aluminijske tube za Zvijezda majoneze
Vlasnik proizvoda: Zvijezda d.d., Zagreb
Dizajn: Predrag Zagorac
Proizvođač ambalaže: Molvik, Samobor

Kategorija – Primarna i transportna ambalaža – staklo, metal, drvo, plastična i savitljiva višeslojna ambalaža bez tiska

Proizvod: Linija SMS boca za maslinovo ulje (0,25 l, 0,5 l, 0,75 l i 1 l)
Vlasnik proizvoda: SMS d.o.o., Split
Dizajn: Boris Ljubičić, Studio International d.o.o., Zagreb
Proizvođač ambalaže: Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli

Kategorija – Primarna i transportna ambalaža – papir, karton i valoviti karton

Proizvod: Višenamjenski display
  Vlasnik proizvoda: Zoro d.o.o., Zagreb
Dizajn: Zoran Filipović, Zoro d.o.o., Odjel konstrukcije i dizana Valoviti papir – Dunapack d.o.o.
Proizvođač ambalaže: Valoviti papir – Dunapack d.o.o., Zabok

Kategorija – Etikete i privjesnice

Proizvod: Voćne rakije Tomac (šljivovica, loza, viliamovka, jabukovača, cherica)
Proizvođač: Vinarstvo Tomac, Jastrebarsko
Dizajn: Antonija Majstorović, Manu – kreativna radionica d.o.o., Samobor
Proizvođač ambalaže: Šimrak-grafika d.o.o., Zagreb

Kategorija – Industrijski dizajn

Proizvod: Linija SMS boca za maslinovo ulje (0,25 l, 0,5 l, 0,75 l i 1 l)
Vlasnik proizvoda: SMS d.o.o., Split
Dizajn: Boris Ljubičić, Studio International d.o.o., Zagreb
Proizvođač ambalaže: Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli

Kategorija – Displeji i promotivna ambalaža

Proizvod: Višenamjenski display
Vlasnik proizvoda: Zoro d.o.o., Zagreb
Dizajn: Zoran Filipović, Zoro d.o.o., Odjel konstrukcije i dizana Valoviti papir – Dunapack d.o.o.
Proizvođač ambalaže: Valoviti papir – Dunapack d.o.o., Zabok

Kategorija – Grafički dizajn hrvatskog proizvoda

Proizvod: Komercijalno-transportna kutija od valovitog kartona
Vlasnik proizvoda: Badel 1862 d.d., Zagreb
Dizajn: Proximity d.o.o., Zagreb
Proizvođač: Bilokalnik-IPA d.o.o., Koprivnica

Kategorija – Grafički dizajn serije hrvatskih proizvoda

Proizvod: Voćne rakije Tomac (šljivovica, loza, viliamovka, jabukovača, cherica)
Proizvođač: Vinarstvo Tomac, Jastrebarsko
Dizajn: Antonija Majstorović, Manu – kreativna radionica d.o.o., Samobor
Proizvođač ambalaže: Šimrak-grafika d.o.o., Zagreb

Kategorija – Studenski radovi

Rad: Klara tjestenine
Dizajn: Goran Turković, Studij dizajna Arhtitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Mentor: Stipe Brčić

EKOCROPAK 2005

Kategorija – Eko ambalaža

Proizvod: Imagic
  Proizvođač: Hartmann d.o.o., Koprivnica
Dizajn: Hartmann d.o.o., Koprivnica
Proizvođač ambalaže: Hartmann d.o.o., Koprivnica

EKOCROPAK 2005

Kategorija – Stroj, uređaj i oprema za gospodarenje ambalažnim otpadom

Proizvod: Automatska preša balirka APB 50
  Proizvođač: Tehnix d.o.o., Donji Kraljevec

Kategorija – Cjeloviti projekt gospodarenja ambalažom i ambalažnim ­otpadom

Program sakupljanja papirnih korisnih otpadaka aplicirano na velike trgovačke lance tvrtke Unijapapir d.d., Zagreb
 
Ve­li­ki tr­go­vač­ki lan­ci ko­ji su po­sljed­njih go­di­na u Hr­vat­skoj sve broj­ni­ji, zah­ti­je­va­ju i po­seb­ne uslu­ge zbri­nja­va­nja ko­ri­snih ot­pa­da­ka. Do ta­da su se u rob­nim kuća­ma za zbri­nja­va­nje ot­pa­da ko­ri­sti­le elek­trič­ne preše ma­njeg ka­pa­ci­te­ta, kon­tej­ne­ri od 5 m3 i 30 m3 te ka­mio­ni za ruč­ni uto­var. Go­di­ne 1997. Bil­la, kao pr­vi tr­go­vač­ki la­nac ko­ji do­la­zi u Za­greb, zah­ti­je­va da se pro­blem preu­zi­ma­nja i zbri­nja­va­nja ko­ri­snih ot­pa­da­ka ri­ješi na način na ko­ji se rješa­va u Au­stri­ji, tj. ko­riš­te­njem spe­ci­jal­nih press kon­tej­ne­ra od 5, 10, 20 i 27 m3. Go­di­ne 1996. tvrt­ka Uni­ja­pa­pir d.d. skla­pa ugo­vor s lan­cem tr­go­vi­na Kon­zum, ko­jim je ob­vez­na po­sta­vi­ti svo­ju teh­no­lo­gi­ju preu­zi­ma­nja i zbri­nja­va­nja ko­ri­snih ot­pa­da­ka na sva­kom mje­stu gdje Kon­zum otvo­ri svoj tr­go­vač­ki cen­tar. Slič­ni su ugo­vo­ri o su­rad­nji pot­pi­sa­ni i s osta­lim tr­go­vač­kim lan­ci­ma pa se da­nas di­ljem Hr­vat­ske mo­gu vi­dje­ti press kon­tej­ne­ri ili sta­cio­nar­ne preše. Za­nim­lji­va je či­nje­ni­ca da iz tr­go­vač­kih la­na­ca da­nas do­la­zi 60% sa­kup­lje­nog pa­pi­ra.